Stanovy

Stanovy klubu GDSAP

Stanovy spolku

Golf Driving Šárka Praha , z.s.

Preambule

Spolek Golf Driving Šárka Praha, z.s. vznikl v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, přičemž s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen NOZ), se tedy od 1. ledna 2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 NOZ, ve spojení s ustanoveními §§ 214 a násl. NOZ.

Čl. I.
 Název, sídlo a znak

Název: Golf Driving Šárka Praha, z.s.  (dále v textu jen „ GDSAP“ nebo spolek)

Sídlo: Kaštanová 2071, Hostivice PSČ 253 01

Čl.II.
Cíle, poslání a principy spolku

 1. Cílem a posláním spolku je uspokojování potřeb členů v rámci provozování sportovní činnosti, konkrétně provozování golfu při respektování všech pravidel České golfové federace ČR, pravidel golfu, etiky golfové hry a zásad fair play sportovního zápolení.
 2. Principem spolku je vytváření podmínek pro zabezpečení sportovní a společenské činnosti pro všechny členy spolku.
 3. GDSAP je sportovním spolkem golfu ve všech druzích a kategoriích, jak vyplývá z mezinárodního, národního a regionálního uspořádání.
 4. Další podrobnosti o činnosti GDSAP stanoví vnitřní organizační směrnice (provozní řád).

Čl. III.
Hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. II. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním, ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především z členských příspěvků, ale i z grantů a sponzorských darů, a ze zisku z vedlejších činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou náklady.
 3. Hlavní činnost spolku je zabezpečování možností hrát golf pro členy spolku, organizovat golfové turnaje, zabezpečovat tréninkové možnosti golfu pro členy a zajišťovat možnost vzdělávání v této oblasti.
 4. Provozování hlavní činnosti spolku je spojeno s náklady, takže spolek může vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činnosti spolek používá především k podpoře hlavní činnosti, případně dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. IV.
Členství v GDSAP

 1. Členství v GDSAP je dobrovolné a členem se může stát každá česká i zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která se chce podílet na rozvoji GDSAP a souhlasí se stanovami GDSAP.
 2. Podle typu členství se členové GDSAP dělí takto:

a)    zakládající členové, kterými jsou členové přípravného výboru, kteří podepsali návrh na registraci původního sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb.;

b)   řádní členové, kterými jsou členové starší osmnácti let s členstvím na dobu neurčitou;

c)    nezletilí členové, kterými jsou členové mladší osmnácti let s členstvím na dobu neurčitou; dovršením 18. roku věku se takovýto člen automaticky stává řádným členem se všemi právy a povinnostmi;

d)    dočasní členové, kterými jsou členové s členstvím na dobu určitou – kalendářní rok;

e)    čestní členové, kterými se stávají rozhodnutím valné hromady osoby, které se zvláště zasloužili o rozvoj či popularitu GDSAP.

 1. Členství v GDSAP vzniká rozhodnutím správní rady na základě písemné podané přihlášky doručené do sídla GDSAP (možno vyžít i elektronické aplikace uvedené na oficiálních webových stránkách GDSAP) a zaplacením vstupního členského příspěvku v případě členství na dobu neurčitou nebo příslušného ročního členského příspěvku v případě členství na dobu určitou, tj. na příslušný kalendářní rok, jejichž výše je stanovována správní radou vždy na období jednoho kalendářního roku. U osob mladších osmnácti let musí být písemná přihláška podepsána zákonným zástupcem, v případě právnických osob podepisuje přihlášku její statutární orgán. Členství na dobu neurčitou je převoditelné na další osoby (podléhá předchozímu souhlasu správní rady), vůči spolku nabývá účinnosti dnem oznámení správní radě spolku. Nabyvatel členství tak vstupuje do všech práv a povinností člena spolku (převodce členství), správní rada provede v evidenci příslušné změny.
 2. Správní rada GDSAP má právo přihlášku fyzické nebo právnické osoby odmítnout, a to i bez udání důvodu.
 3. Po rozhodnutí správní rady, která schválila přihlášku, je žadatel povinen do 14 dnů uhradit příslušné členské příspěvky ve stanovené výši. Plnoprávným členem se stává žadatel až po zaplacení příslušným příspěvků.
 4. Člen GDSAP má tato práva:

a)    podílet se na činnosti spolku a využívat jeho zařízení;

b)   obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy a stížnostmi.

7.    Zakládající nebo řádný člen GDSAP má kromě práv uvedených v předchozím odstavci také právo volit a být volen do orgánů spolku.

 1. Člen GDSAP má tyto povinnosti:

a)    chránit majetek spolku a udržovat jej a zvelebovat;

b)    platit řádně a včas stanovené vstupní a/nebo roční členské příspěvky a další příspěvky a poplatky;

c)    dodržovat stanovy GDSAP v platném znění, zásady a pravidla GDSAP, respektovat a plnit rozhodnutí přijatá orgány GDSAP;

d)    ctít zájmy GDSAP a usilovat o jeho dobré jméno a čestným zápolením usilovat o co nejlepší výsledky.

 1. Členství v GDSAP zaniká:

a)    uplynutím doby, na kterou je roční členství uzavřeno

b)   dohodou uzavřenou mezi oprávněnou osobou GDSAP a členem;

c)    vystoupením;

d)    vyloučením;

e)    vyškrtnutím;

f)     úmrtím;

g)    zánikem GDSAP;

h)    zrušením právnické osoby – člena GDSAP nebo podáním návrhu na prohlášení insolvence nebo likvidací právnické osoby – člena GDSAP.

Zánikem členství se rozumí výmaz člena z evidence GDSAP a současně i z příslušné evidence GDSAP vedené u České golfové federace. Zánikem členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční a jiné závazky člena vůči GDSAP zůstávají zánikem členství nedotčené.

 1. Člen může kdykoli z GDSAP vystoupit. Rozhodnutí o vystoupení musí písemně oznámit správní radě.
 2. Roční členské příspěvky na další rok, budou uveřejněny na oficiálních webových stánkách spolku vždy nejdéle do 30. listopadu téhož roku.
 3. Dopustí-li se člen takového jednání, které je v rozporu se stanovami GDSAP a dobrými mravy, může správní rada rozhodnout o jeho vyloučení. Vyloučený člen se může do 15 dnů proti rozhodnutí správní rady odvolat k revizorovi účtů GDSAP.
 4. Členská práva a povinnosti členů GDSAP mohou být také doplněna a upřesněna vnitřními předpisy a pokyny GDSAP schválenými správní radou, nikoli však v rozporu se Stanovami GDSAP a platnými právními předpisy.
 5. Spolek vede seznam členů, ve kterém se uvádí u fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště, datum narození a telefonní a e-mailové spojení, u právnické osoby se uvádí název, IČ, sídlo, telefon, či e-mail a osoba oprávněná za právnickou osobu jednat. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí správní rada, správní rada je povinna příslušné zápisy provádět bez zbytečného odkladu od vzniku, změny či zániku členství. Seznam členů je neveřejný.

Čl. V.
Orgány GDSAP

GDSAP zřizuje tyto orgány:

1. Valná hromada.

2. Správní rada.

3. Revizor účtů.

Čl. VI.
Valná hromada GDSAP

1.    Valná hromada je nejvyšším orgánem GDSAP.

2.    Valnou hromadu svolává správní rada a to nejméně 1x za kalendářní rok jako výroční zasedání nebo kdykoli, pokud to vyžaduje potřeba GDSAP, nebo požádá-li o to zakládající člen nebo nejméně 1/3 řádných členů spolku nebo revizor účtů.

3.    Valná hromada se svolává zveřejněním oznámení jejího termínu konání, včetně programu jednání na oficiálních internetových stránkách GDSAP, a to nejméně ve lhůtě 15 dnů přede dnem jejího konání. Pokud je svolána valná hromada k žádosti zakládajícího člena nebo nejméně 1/3 řádných členů spolku nebo revizora účtů jsou žadatelé povinni ke své žádosti přiložit i jimi připravený program jednání.

4.    Právo účastnit se valné hromady mají všichni členové spolku s výjimkou členů dočasných. Právo nezletilého člena účastnit se valné hromady vykonává jeho zákonný zástupce. Právo vystupovat a předkládat návrhy valné hromadě mají jen zakládající, řádní a čestní členové.15.    Právo hlasovat na valné hromadě přísluší jen zakládajícím a řádným členům, přičemž platí, že:

a)    zakládající člen má při hlasování na valné hromadě 100 (jedno sto) hlasů;

b)   řádný člen při hlasování na valné hromadě 1 (jeden) hlas.

6.    Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové GDSAP disponující nadpoloviční většinou všech hlasů řádných a zakládajících členů spolku.

7.    Pokud není ve stanovenou dobu valná hromada usnášeníschopná podle předchozího odstavce, může být po půl hodině od oznámení okamžiku zahájení valné hromady zahájena a konat se náhradní valná hromada, a to aniž by to muselo být v pozvánce zvlášť uvedeno. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na podmínku odst. 6 tohoto článku. Náhradní valná hromada může rozhodovat a přijímat usnesení pouze v bodech jednání uvedených v oznámeném programu jednání řádné valné hromady, s výjimkou změn stanov nebo volby či odvolání členů správní rady.

8.    Usnesení valné hromady je přijato, hlasuje-li pro něj více než polovina přítomných hlasů GDSAP. Hlasování probíhá aklamací.

9.    Valnou hromadu řídí předseda správní rady nebo pověřený člen správní rady.

10.Valná hromada zejména:

a)    schvaluje stanovy spolku a jejich změny;

b)   schvaluje návrh rozpočtu předložený správní radou na příslušný kalendářní rok, zprávu o hospodaření a činnosti GDSAP;

c)    volí a odvolává členy správní rady a revizora účtů;

d)    schvaluje na návrh správní rady odměny členům správní rady a revizora účtů;

e)    rozhoduje o zániku GDSAP a způsobu likvidace jeho majetku;

f)     uděluje na základě návrhu správní rady čestné členství.

11.   Usnesení valné hromady se pořizuje písemně formou zápisu z jednání valné hromady, který je založen v sídle GDSAP. Každý člen GDSAP má právo nahlédnout do těchto zápisů. Zápis je vyhotoven nejpozději do 7 dnů od konání valné hromady a podepisují jej předseda správní rady nebo člen správní rady pověřený řízením valné hromady a zapisovatel. Správní rada zajistí vyhotovení zápisu nejpozději do 30ti dnů od ukončení valné hromady.

Čl. VII.
Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem GDSAP, jenž řídí činnost GDSAP a jedná jeho jménem. Správní rada je povinna zabezpečit chod GDSAP ve všech jeho činnostech v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a usneseními valné hromady. Ze své činnosti je odpovědna valné hromadě.
 2. Správní rada má čtyři členy volené valnou hromadou GDSAP. Členem může být pouze zakládající nebo řádný člen. Správní rada je volena na období 3 let. Opětovná volba členů správní rady je možná. V případě, že zanikne členství některého člena správní rady v průběhu volebního období, může být správní radou na jeho kooptován nový člen z řad zakládajících nebo řádných členů. Kooptovaného člena správní rada musí nejbližší valná hromada ve funkci potvrdit nebo zvolit člena nového. První správní rada je tvořena členy přípravného výboru GDSAP.
 3. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.
 4. Správní rada rozhoduje ve všech věcech, o kterých nerozhoduje valná hromada, a přísluší jí zejména:

a)        svolávat valnou hromadu;

b)       vykonávat usnesení valné hromady;

c)        předkládat valné hromadě návrh rozpočtu;

d)        rozhodovat o struktuře hlavních aktivit GDSAP;

e)        rozhodovat o přijímání a vyloučení člena a uzavření dohody dle ukončení členství;

f)         kooptovat členy správní rady;

g)        volit předsedu správní rady GDSAP z řad svých členů;

h)        rozhodovat o druhu a výši všech druhů příspěvků členů GDSAP;

i)         předkládat valné hromadě ke schválení návrhy na čestné členství v GDSAP;

j)         stanovovat vnitřní předpisy a pravidla GDSAP;

k)        ustanovit vnitřní směrnicí GDSAP a volbou či jmenováním obsadit i další funkce, orgány či komise, a to i funkci presidenta GDSAP (presidentem GDSAP může být současně jmenován i člen správní rady).

 1. Členství ve správní radě zaniká:

a)    uplynutím volebního období;

b)   odvoláním z funkce;

c)    vzdáním se členství ve správní radě;

d)    zánikem členství v GDSAP;

e)    úmrtím.

Vzdání se členství ve správní radě je doručováno k rukám předsedy správní rady, členství ve správní radě v tomto případě zaniká volbou nového člena, nejpozději však 2 měsíce od doručení vzdání se členství.

 1. Zasedání správní rady svolává podle potřeby předseda správní rady, nebo jím pověřený člen správní rady GDSAP, písemnou pozvánkou s pořadem jednání (možno zaslat i elektronickou poštou) 7 dnů přede dnem konání, a to nejméně 1x do roka. Budou-li všichni členové správní rady souhlasit, je možné tuto lhůtu zkrátit.
 2. Předseda správní rady je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo revizor účtů a předseda správní rady obdrží písemně důvod svolání a pořad jednání správní rady, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost o svolání zasedání správní rady.
 3. Správní rada může podle své úvahy přizvat k zasedání i členy jiných orgánů GDSAP, jsou-li zřízeny, jeho zaměstnance, členy GDSAP, popřípadě jiné osoby.
 4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady navrhnout písemné hlasování o navržených usneseních per rollam (pomocí faxu, elektronické počty či SMS) mimo zasedání správní rady GDSAP, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Hlasující se pak považují za přítomné. Usnesení přijaté mimo zasedání musí být na nejbližším následujícím zasedání správní rady zapsáno do zápisu z jejího zasedání.
 5. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Správní rada přijímá svá usnesení většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, je přijat ten návrh, pro který hlasoval předseda správní rady.
 6.  Zasedání správní rady řídí předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti pověřený člen správní rady. O průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje písemný zápis, který je založen v sídle GDSAP. Zápis je vyhotoven nejpozději do 7 dnů ode dne konání zasedání a podepisuje jej předseda správní rady nebo předsedající pověřený člen a zapisovatel.

Čl. VIII.
Revizor účtů

1.    Revizor účtů je kontrolním a revizním orgánem GDSAP. Revizor účtů se při své činnosti řídí stanovami GDSAP, vnitřními předpisy GDSAP, právními předpisy a usneseními valné hromady. Je volen a odvoláván valnou hromadou, a ze své činnosti je valné hromadě GDSAP odpovědný. Opětovná volba revizora účtů je možná. Revizorem účtů může být pouze fyzická osoba z řad zakládajících nebo řádných členů spolku. Revizor účtů je volen na období 3 let.

2.    Revizor účtů kontroluje veškerou činnost a hospodaření (dodržování stanov a vnitřních předpisů) GDSAP a jeho orgánů. Provádí revizi účetních dokladů a podkladů.

3.    Revizor účtů je odvolacím orgánem v případech, kdy tak určují stanovy a vnitřní předpisy GDSAP. Řeší podané odvolání člena, kterému bylo uloženo některé opatření pro porušení členských povinností. Rozhodnutí o odvolání včetně návrhu na opatření předkládá valné hromadě.

4.    Revizor účtů předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.

5.    Funkce revizora účtů zaniká:

a)    uplynutím volebního období;

b)   odvoláním z funkce;

c)    vzdáním se funkce;

d)    zánikem členství v GDSAP;

e)    úmrtím.

Vzdání se funkce revizora je doručováno k rukám předsedy správní rady, funkce v tomto případě zaniká volbou nového revizora, nejpozději však 3 měsíce od doručení vzdání se funkce.

Čl. IX.

Jednání a podepisování za GDSAP

1.    Jménem GDSAP právní úkony činí členové správní rady samostatně.

2.    Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu GDSAP připojí oprávněné osoby své podpisy.

3.    Správní rada může písemnou plnou mocí zmocnit k podepisování a jednání za GDSAP v určité vymezené věci jinou fyzickou osobu. Takovéto zmocnění musí udělit a podepsat nejméně dva členové správní rady.

ČI. X.

Majetek a hospodaření GDSAP

1.      Prostředky na svou činnost získává GDSAP zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.

2.      Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.

3.      Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To vylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4.      GDSAP nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5.      Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6.      Správní rada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomoci subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.

7.      Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného správní radou.

8.      Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích GDSAP.

Čl. XI.

Řešení sporů mezi členy GDSAP

Případné spory mezi členy GDSAP řeší správní rada, zpravidla na základě písemné stížnosti člena GDSAP.

Čl. XII.

Zvláštní ujednání

GDSAP vede pro svoji vnitřní potřebu osobní a sportovní údaje členů spolku v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Členové spolku souhlasí dále s tím, aby GDSAP jejich jméno, příjmení a datum narození poskytl České golfové federaci pro účely jejich zápisu do centrální evidence členů spolků České golfové federace případně jiných sportovních organizací, kterými se GDSAP stane členem, a to na dobu, po kterou budou členy GDSAP.

Čl. XIII.

Zánik a likvidace GDSAP

1.    Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.    Při zániku spolku valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku a všem členům spolku.

3.    Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.

4.    Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

Toto úplné znění stanov schválila valná hromada GDSAP dne 17. 12. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem z téhož dne.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou GDSAP.

V Praze dne 17. 12. 2015